ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A honlap tartalma a BBS Nanotechnológia Kft. szellemi tulajdona, mely így csak a vonatkozó jogszabályi korlátok között használható fel. A honlapon megjelenő logo-k, képek, grafikák stb. védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak.

A honlapon megjelenő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A BBS Nanotechnológia Kft. nem vállal felelősséget semmiféle kárért, azaz nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalán található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A BBS Nanotechnológia Kft. nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére sor kerüljön. A rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a tartalomszolgáltató.

A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.

Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A BBS Nanotechnológia Kft. honlapja számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a. BBS Nanotechnológia Kft. nem vállal felelősséget

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.